Balıkesir OSGB OSGB Balıkesir BALIKESİR İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/%C3%96yk%C3%BC-Ortak-Sa%C4%9Flik-G%C3%BCvenlik-Birimi-Tic-Ltd-%C5%9Eti-1466599043654506/timeline/?ref=hl
 

MEVZUAT

YASALAR:


-6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu


-4857 İş Kanunu


-3308 Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)


YÖNETMELİKLER:


-Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik


-Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

-Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

-İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

-İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

-Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat  veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

-Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

-Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

-Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

-İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

-Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

-Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

-Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

-İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

-İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği


-İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Ek-Tehlike Sınıfları Listesi(xls) (29.03.2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan şekli)

-Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

-Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

-İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
(Geçici 2 inci maddenin birinci fıkrasının yürütmesi Danıştay 10.Dairesince 2013/919 Esas no ile durdurulmuştur.)

-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

-İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

-6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

-Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri ile İlgili Tebliğ (TS 12820)(Tebliğ No: MSG-MS-2012/17) 
(Tebliğ içeriği TSE'de para karşılığı verilmektedir!!!)


-Alt İşverenlik Yönetmeliği 

-Asansör Yönetmeliği

-Asgari Ücret Yönetmeliği

-Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

-Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

-Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

-Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (pdf)

-Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

-Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

-Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

-Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

-Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

-Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

-Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

-Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

-Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

-Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

-Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

-Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

-Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

-İlkyardım Yönetmeliği

-İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

-İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

-İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

-İşkolları Yönetmeliği (NACE Kodları)

-     NACE Rev.2 Altılı (2013) 
(Kaynak: www.tuik.gov.tr)

-İşveren Uygulama Tebliği

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

-İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya Kapatılmasına Dair Yönetmelik

-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

-Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği

-Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik ve Sağlık Önlemleri Hakkında Yönetmelik

-Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

-Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

-Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

-Konut Kapıcıları Yönetmeliği

-Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

-Makina Emniyeti Yönetmeliği

-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

-Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

-Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik

-Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

-Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

-Resmi Mühür Yönetmeliği

-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

-Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

-Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

-Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

-Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

-Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

-Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

-Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

-Titreşim Yönetmeliği

-Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

-Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ

-Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

-Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 

-Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

-Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

-Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

-Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik